Wandeling van Zeven Steengraven

(Een vierdaagse wandeling in de Brecon Beacons en Fforest Fawr, Zuid-Wales, 1992)

Een Steengraf gebouwd nabij Schaapsbeenderen
Een Steengraf gebouwd op een Winderige Plek
Een Steengraf gebouwd waar een Raaf Wegvloog
Een Steengraf gebouwd op de Vloedlijn van een Rivier
Een Steengraf gebouwd na het Rollen van donder
Een Steengraf gebouwd op mijn Kampeerplek
Een Steengraf gebouwd in een Hagelstorm

Walk of Seven Cairns

(A Four Day Walk in the Brecon Beacons and Fforest Fawr, South Wales, 1992)

A Cairn Built near Sheep Bones,
A Cairn Built at a Windy Place
A Cairn Built where a Raven flew off
A Cairn Built on the Floodline of a River
A Cairn Built after a Roll of Thunder
A Cairn Built at my Campside
A Cairn Built in a Hailstorm

Richard Long (1945)
(Vertaald uit het Engels door P.B. Kempe)