Leve de Hanzepoëzie!

In het begin van de eindeloze 2022-zomer bedacht een
grote toeristische geest dat het jaar 2023 uitgeroepen
ging worden tot feestjaar langs IJssel, Zwarte Water
en Zuiderzeekust. Onder de noemer “Leve de Hanze!” is
de bedoeling samenwerking zowel te zoeken als te vinden
tussen de negen aangesproken steden in Gelderland en
Overijssel – op allerlei gebied, en daartoe hoort wat
ons betreft uitdrukkelijk de poëzie!

Dichtersgroep Kopwit Zutphen, geboortejaar 2006, wil
daarin gaarne het voortouw nemen – maar slechts éen
stad aan een dik touw is geen gezicht… Vandaar dat wij
onze vakkameraden m/v in Deventer, Doesburg, Elburg,
Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zwolle met plezier
voorstellen mee te trekken bij de ontwikkeling  van een
zogeheten Dichterskaravaan of HanzeDichterskaravaan
langs voornoemde wateren. Waaraan hadden wij gedacht?

Welnu, anno 2017 heeft zo’n karavaan op beperktere
schaal plaatsgevonden tijdens aflevering 1 van buiten-
kunstmanifestatie IJsselbiënnale. Zulks had opnieuw, in
gewijzigde vorm, tijdens uitgaaf 2 van dit evenement het
licht moeten zien, maar hierdoorheen fietsten in zowel
2020 als 2021 wetten of praktische bezwaren in virus-
vermomming. Nu dus alsnog?!

Allereerst peilen wij nu jullie belangstelling voor iets
dergelijks. Voelen jullie voor medewerking aan en/of
organisatie van optredens, in als het even wil alle
negen steden? Het gaat ons vooralsnog louter om het ja-
of neenwoord – voor bespreking van bijzonderheden resten
ons nog wateren van tijd…

Een vraag die bij sommigen van jullie rijzen zal: wat doe
ik/doen wij in de kolom van geadresseerden? Dat zit zo:
sommigen waren al eens, maar vanwege dat virus tever-
geefs, door ons genodigd; met anderen onderhouden wij al
jarenlange, hartelijke betrekkingen; met weer anderen die
wij nog niet kennen hopen wij op een geslaagde kennisma-
king; en de meermalen aangeschreven bibliotheken staan
locaal vaak terecht bekend als culturele bond genoten.
Daarnaast zitten er, al of niet oud-, stadsdichters in
het complot… Mocht deze lijst aanjongen te zijner tijd
middels door jullie aangedragen geestdriftige lieden of
instellingen van belang in en voor de dichterswereld:
allen welkom!

Graag jullie antwoord op dit alles – denk er in alle
rust over, wij horen uiterlijk in de eerste volle okto-
berweek – tot daarna!

Was getekend, met vriendelijke groet, namens Kopwit
Zutphen,
        Louis Radstaak & Pieter Bas Kempe