Wetterlân / Waterland

wetterlân
omsletten troch
útstrekkende reid yn
slûers fan moarnsdauwe
dizige dize oer stil dreamerich
wetteroerflak mei flústeringen en
it lilje fan in lytse reidsjonger in it ivich
rûzjend reid stadich kleurje opkommende
sinnestrielen it reidwâld yn read en goud mei
glinstering op pearelmoer wetter geheimsinnich ritsel
efkes letter fan swarte markoeten stil op ien poat in wite
reager tusken it ranke reid en lâns de wetterkant giele lissen
poarperen kattesturten en blauwe ferjit-my-net yn griene greiden
âlje swarbûnte kij en achter de beammen yn de fierte in tsjerketuorke
gesang heech yn de loft fan in ljurk fan út de djipte inien in frjemde siddering oft
wetter sliepdronken útrekt is op skommeljend boatsje kofje mei koeke in lichte deining
mear en mear stekt de wien op golfsjes tsjillen troch inoar en in it sleatsje dûke wite seilen op
mei it lûd fan opspattend wetter en skûm foar de boech lavearje moarns ierebetiid boaten fleurich
troch smelle sleatten oan wjerssiden wiid wiuwend reidlân is de moaiste oantinken oan myn fryske wetterlân

waterland
omsloten door
uitgestrekte rietkragen
in sluiers van morgendauw
wazige nevels over stil dromerig
wateroppervlak met fluisteringen van
eeuwig ruisend riet kweelt een kleine karekiet
stralen van de opkomende zon kleuren het rietwoud
in rood en goud en glinsteringen op het parelmoer water
geheimzinnig geritsel even later van zwarte meerkoeten staat
stil op één poot een witte reiger in het water tussen het ranke riet
gele lissen purperen kattenstaarten en blauwe vergeet-mij-niet in groene
weiden loeien zwartbonte koeien achter bomen in de verte een kerktorentje en
gezang hoog in de lucht van een leeuwerik van uit de diepte een vreemde siddering
alsof het water zich slaapdronken uitrekt is op het schommelend bootje koffie met koek
een lichte deining meer en meer steekt de wind op golfjes wielen door elkaar en in het slootje duiken
witte zeilen op geluid van opspattend water en schuim voor de boeg laveren s morgens vroeg opgewekt
boten door smalle sloten aan weerszijden wuivend rietland is een dierbare herinnering aan mijn friese waterland

Erika Visser, november 2023