Rite de passage

ritueel
in besykjen
om sin oan it
libben te jaan in
gebrûk of seremoanje
skaaimerke troch foarm
en symbolyk kreëarret gefoel
fan stabiliteit en saamhorichheid
jout hâldfêst betsjutting oan winsken
en dreamen oan leafde en gemis aon eat
dat der net is wurden oan emoasjes om fertriet
te dragen antwurden op fragen djippere ferbintenis
foar krêft en treast fanút godstsjinst en religy it fersêft
kwetsoeren mar hat ek twingende struktueren ynherint oan
kultueren in ynwijing of inisjaasje en sosjalisaasje de oergong nei
oare libbensfazen doop trouwe en rouwe by útfeart in rite de passaazje

ritueel
een poging
om zin te geven
aan het leven een
gebruik of ceremonie
gekenmerkt door vorm en
symboliek creëert gevoel van
stabiliteit en saamhorigheid geeft
houvast en betekenis aan wensen en
dromen aan liefde en gemis aan iets dat
er niet is woorden aan emoties om verdriet
te dragen en antwoorden op vragen een diepere
verbintenis voor kracht en troost vanuit godsdienst
en religie verzacht kwetsuren maar kent ook dwingende
structuren inherent aan culturen een inwijding of initiatie met
socialisatie gepaard of de overgang naar een andere levensfase
rond doop ontgroening trouwen rouwen bij uitvaart een rite de passage

Erika Visser, september 2023