Potinsjialiteit

it momint
wêrop it libben
ynienen in radikale
draai makket de minske
op slach oriïntaasje kwytrekket
en in libbensûntwrichtende situaasje
ûntstiet nei de dea fan in leafste in sykte
ferbrutsen relaasje ferlies fan in baan folstiet
de wize wêrop it libben begrepen waard net mear
en bliuwt der ynienen neat mear oer fan de actualiteit
ideeën en idealen wêrmei it libben wie foarmjûn tagelykertiid
ûntstiet ek azemromte foar in oars-mooglikheid fan meibewegen
mei it libben iepenstean foar oare ideeën sûnder wer in nije identiteit
en libbensprotokol te formearjen dat freget om in nij gebrûk fan it libben
te meitsjen sa as it bern dat út sichsels al docht mar dan fan út potinsjialiteit

potentialiteit

het moment
waarop het leven
opeens een radicale
wending maakt de mens
op slag oriëntatie kwijtraakt
een levensontwrichtende situatie
ontstaat na de dood van een geliefde
een ernstige ziekte verbroken relatie verlies
van baan volstaat ook de manier waarop het leven
begrepen werd niet meer en blijft er ineens niets meer
over van actualiteit de ideeën en idealen waarmee het leven
was vormgegeven tegelijkertijd ontstaat er ook ademruimte voor
een anders mogelijkheid van meebewegen met het leven en openstaan
voor andere ideeën zonder gelijk weer een nieuwe identiteit en levensprotocol
te formeren dat vraagt om een nieuw gebruik van het leven maken vanuit potentialiteit

Erika Visser, januari 2024