Liefdesweg

leafdeswei

yn it
ferslinende
geweld dat leafde
hjit inoars gelikense
fûn ûnskiedber en foar
ivich ferbûn leafhawwe en
ûnferbidlik wer wurde ôfstraft
is it oan him te harkjen nei har stim
de bange boaze ferûngelike seure oer
neatichheden mar dêrefter ek har eangst en
kwetsoeren bespeure is it oan har it oanhearren
fan syn krimmenearje de ferbeane flokken ferneare
efter de wraaksucht ûnrjocht en frustraasjes ferklearje
it is oan har it is oan him jinsels te befrije fan de omklaaisels
falskens en skynfigueren en út de kokon fan ûnbetsjuttens troch
te brekken werboarje de taal fan leafde te sprekken en tong te litten
dûnsjen op it metrum fan de siel om ferheven oer de wei fan leafde te sweven

liefdesweg

in het
verslindende
geweld dat liefde
heet elkaars gelijke
gevonden onafscheidelijk
en voor eeuwig verbonden
liefhebben en genadeloos weer
worden afgestraft is het aan hem
te luisteren naar haar stem de bange
boze verongelijkt zeuren over nietigheden
er achter de angst en gekwetstheden bespeuren
is het aan haar het aanhoren van zijn klagen de verboden
vloeken verdragen om achter zijn wraakzucht het onrecht en
frustraties verklaren – het is aan haar het is aan hem om zichzelf te
bevrijden van de omhulsels valsheid en schijngestalten en uit de cocon
van onbeduidendheid door te breken herboren liefdestaal te spreken de tong
laten dansen op het metrum van de ziel verheven over de weg van liefde te zweven

Erika Visser, april 2024