Iemand / immen

1.
iemand
die het altijd
beter weet en de
waarom-vraag durft
te stellen tegenspraak
geeft vreemde invalshoeken
heeft dwars tegen de stroom ingaat
waardoor er chaos en ongemak ontstaat
op de meest onhandige momenten de meest
fundamentele opmerkingen maakt wat ergernis
en conflicten veroorzaakt plompverloren de sociale
harmonie weet te verstoren dwarsverbanden legt onbezonnen
zegt dat het anders moet en anders kan zelfs bruisend van energie
nieuwe initiatieven lanceert is geen eigenzinnige vooringenomen onruststoker
maar een bijzonder buitenbeentje die observeert analyseert concludeert en adviseert

1.
immen
dy ’t it altyd
better wit en de
waarom-fraach te
stellen doart tsjinspraak
jout mei frjemde ynfalshoeken
smiet dwers tsjin de stream yn giet
wêrtroch der gaos en ûngemak ûntstiet
op de meast ûnhandige mominten de meast
fûnemintele opmerkingen makket wat ergernis en
konflikten feroarsaket domdryst de sosjale harmony
wit te fersteuren dwersferbannen leit en ûnbetocht seit
dat it oars moat en oars kin en sels brûzjend fan enerzjy nije
inisjativen lansearret is gjin eigensinnige foarynnommen ûnrêststoker
mar in bysûnder bûtenbonkje dy ʻt observeart analysearret en advisearret

2.
iemand
die anders is
en anders denkt
andere vormen van
samenwerking bedenkt
teruggaat naar de menselijke
maat vastgeroeste structuren weer
in beweging brengt en zonder vrees voor
eigen reputatie tijdelijk moreel kompas uitschakelt
heersende conventies uitdaagt de aanzet tot vernieuwing
geeft toekomstbestendige oplossingen heeft die niet langer zijn
gebouwd op ego en financiële winst maar op vertrouwen van betekenis zijn
oprechte verbinding en gezamenlijke doelen die beter passen bij de tijd noem het
transitie noem het innovatie het is verandering van vastgelopen psychosociale systemen
waar een bijzonder creatief buitenbeentje zonder vragen graag een steentje aan wil bijdragen

2.
immen
dy oars is
en oars tinkt
oare foarmen fan
tegearrewurking betinkt
werom nei de minsklike mjitte
fêstrustke struktueren yn beweging
bringt sûnder frees foar eigen reputaasje
tydlik moreel kompas útskeakelet hearskjende
konvinsjes útdaget wat de oanset ta fernijing jout
en takomstbestindige oplossingen hat dy net mear boud
binne op ego en finansjele winst mar op oprjochte ferbining
fertrouwen fan betsjutting wêze en mienskiplike doelen dy better
passen by de tiid neam it ynnovaasje neam it transysje it is feroaring
fan systemen wêr in bûtenbonkje sûnder fragen een stientsje oan wol bydrage

Erika Visser, juli 2023