Homo ludens

minske
spyljend
wêzen frij
fan geast en
grinzen kreëarret
en ymprovisearret it
meast yn ûntspanning
en frijheid fan hanneling mei
in oarderlik ferrin sûnder nut en
jildlik gewin of fan út puerilisme as
wedrin mar fol oerjefte en entûsjasme
mei kennis wediver en feardichheden yn de
keunst filosofy en muzyk ûnmisber yn de sport
rjochtspraak en polityk fûneminteel foar de struktuer
yn de kultuer en needsaaklik foar ûntwikkeling fan mienskip is
it spyljen fan ludysk spul fan de boartsjende minske of homo ludens

mens
spelend
wezen vrij
van geest en
grenzen creëert
en improviseert het
meest in ontspanning
en vrijheid van handeling
met ordelijk verloop zonder
nut en geldelijk gewin of vanuit
puerilisme als een wedloop maar vol
overgave en enthousiasme met wedijver
kennis en vaardigheden zichtbaar in de kunst
filosofie en muziek onmisbaar in rechtspraak sport
en politiek fundamenteel voor de structuur in de cultuur
en een noodzakelijkheid voor de ontwikkeling van samenleving
is het spelen van ludisch spel van de spelende mens of homo ludens

Erika Visser, december 2023