Grûntoan/grondtoon

grûntoan
earste toan
op toanljedder
fan de natuer mei
akkoarden opboud út
fjouwer eleminten ierde
wetter loft en fjoer foarmje
tegearre in natuerlike paadwizer
mei harmonyske kadensen op de mjitte
fan matearje streaming wyn en enerzjy fanút
in oar perspektyf duorsum transformearjen is in
natuerlike transysje en feroaring fan klimaat yn lykwicht
mei it bestean op in leefbere ierde suvere loft en skjin wetter
foar de takomst fan ús bern ús bernberns en efterbernsbern letter

grondtoon
eerste toon
op toonladder
van de natuur met
akkoorden opgebouwd
uit de vier elementen aarde
water lucht en vuur vormen samen
een natuurlijke leidraad met harmonische
cadensen op maat van materie stroming wind
en energie die vanuit een ander perspectief duurzaam
transformeren een natuurlijke transitie en verandering van klimaat
in evenwicht met het bestaan op aarde zuivere lucht en schoon water
voor de toekomst van onze kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen later

Erika Visser, mei 2023