Fyts

lyts
famke
datsto bist
mei sûnder jaske
op dyn nije fyts noaske
yn de loft hier in de wyn tútskes
fan de sinne op dyn gesicht laitsjend
fytsto fol libbensnocht troch it libben neat
kin dy oerkomme – oant teloarstelingen in ein
meitsje oan dreamen do op ierde stoart oerstreamd
troch fertriet trienje streamje as in sûndfloed oer dyn gesicht
ûnrjocht rekket dy djip en ferdoarnens ûntflammet yn poerrazend
steam út earen flamjende wurdenstreamen – oant folwoeksen sa folle
wizer mei in glimke op dyn gesicht de wien troch dyn hier net werom sjocht
mar tûtsjeboartsjend mei de sinne wer fier fuort troch it libben fytst yn it ljocht

fiets

klein
meisje
dat je bent
met zonder jas
op je nieuwe fiets
met je neusje in de lucht
haren in de wind door de zon
gekust fiets je lachend vol levenslust
door het leven niets kan je overkomen – tot
teleurstellingen een einde maken aan je dromen
je ter aarde stort en overspoeld wordt door verdriet
tranen stromen als een zondvloed over gezicht onrecht raakt diep
boosheid ontvlamt in razernij stoom uit oren vlammende woordenstromen
tot je – volwassen en wijzer niet meer omkijkt maar met een glimlach op gezicht
de wind door je haren en kusjes spelend met de zon weer verder fietst in het licht

Erika Visser, maart 2023