Eartiids / vroeger

eartiids
oantinkens
oan lang lyn
soargeleaze bernetiid
wetter dat ûngrypber troch
lytse hantsjes glydt oeren turjend
lâns dyk yn ûnwisse tienertiid in klaverke
fjouwer op rôze side ynliste mar grien gelok
fergie wer letter ferliedlike pubertiid stientsjes litte
kleaven troch it wetter inisjalen kerven in beam mar pylk
dy hert trochboarret wie ek it ferried fan de dream draaikolken
as ambivalinte adolessint mar eigen identiteit gefaarlike streamingen
pierewaaiende studint te min jild en sliep mar wol frijheid en ferantwurdlikheid
folwoeksen fereale ferloofd en troud fol ferwachtingen rikeljuswinsk ferfolle stien yn
wetter wider wurdende ringen útdijende oantinkens âlderwiis weromsjend binne dreamen
wol maar oars útkaan gie it libben ek net oer roazen en is eartiids foargoed efterbliuwe yn de
tiid tagelyktied hat it libben wol foarm krige en bleau de libbensstream stadichoan trochstreamen

vroeger
herinneringen
aan lang geleden
zorgeloze kindertijd
water dat ongrijpbaar
door kleine handjes glijdt uren
turen langs de dijk van onzekere
tienertijd een klavertje vier op roze
zijde ingelijst maar groen geluk ging later
stuk verleidelijke pubertijd steentjes laten klieven
door water initialen kerven in boom maar de pijl die hart
doorboort was ook het verraad van de droom draaikolken van
ambivalente adolescent maar eigen indentiteit gevaarlijke stromingen
pierewaaiende student te weinig geld en slaap maar wel vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid volwassen verliefd verloofd getrouwd vol verwachtingen
rijkeluiswens vervuld steen in water wijder wordende ringen uitdijende herinneringen
ouderwijs terugziend zijn dromen wel maar anders uitgekomen ging het leven ook niet over rozen
is vroeger achtergebleven in de tijd tegelijkertijd kreeg leven vorm en bleef levensstroom bleef gestadig doorstromen

Erika Visser, juni 2023