Desideratum / verlangen

djipminsklik
ferlangje kleure
troch hunkering nei
sjoen en heard wurden
yn libben en keunst sykjen en
freze nei wurdearring en erkenning
oarsprong yn bernetiid – sjoch mem sjoch
de opwining fan it sjen en besjoen wurde tsjûge
en ûnderdiel fan hanneling tagelyk en it alderdjipst
erfaringen troch libjen en sêftmoedich duding leare jaan
oan dat ûnbegryplike skjinne en grouwélige geheim fan libben
by namme neamd en it sjoen witten yn in ûnferskillich universum
úteinlik yn it reine komme mei de ûnbaatsuchtichheid fan desideratum

diepmenselijk
verlangen gekleurd
door de hunkering naar
gezien en gehoord worden
in leven en kunst een zoeken en
vrezen naar waardering en erkenning
en oorsprong in kindertijd – kijk mama kijk
de opwinding van het kijken en bekeken worden
getuige en onderdeel van handeling tegelijk allerdiepst
ervaringen doorleven en zachtmoedig duiding leren geven
aan dat onbegrijpelijke schone en gruwelijke geheim van leven
bij naam genoemd en gezien weten in een onverschillig universum
uiteindelijk in het reine komen met de onbaatzuchtigheid van desideratum

Erika Visser, augustus 2023