Bjusterbaarlik

mimerjend
oan wetterkant
fanút eachhoeke
wei waarnommen in
blauwe flits lânjend op
oerhingjend reid oan oare
kant sjocht my net in sucht sa
sacht om azembenimmende pracht
tagelyk wittend dat dit in iisfûgeltje is
loerend boppe wetter foar oer bûgd mei
búkje yn en ien eachwenk letter leadrjocht in
dûkflecht naam yn ien wjukslach werom kaam mei
in goudfisk yn snaffel flean flug op in beamtûke fleach
it dêrop mei in pear slaggen ferdôve omsmiete en mei kop
nei foaren yn it gehiel trochslikte foldien fearren skikte mei wjukken
oer krûn wriuw as in stielblauwe skjocht wer ferdwûn yn it ljocht azemleas
yn it skaad seach ik fol ferwûndering nei dit bjusterbaarlik eagenblik en wie sprakeleas

wonderlijk

mijmerend
aan waterkant
vanuit ooghoek
waargenomen een
blauwe fits geland aan
overkant op overhangend
riet ziet mij niet een zucht zo
zacht om adembenemende pracht
tegelijk wetend dat dit een ijsvogeltje is
loerend boven water voorover gebogen een
oogwenk later met buikje in loodrecht een duikvlucht
nam in één vleugelslag terugkwam met een goudvis in snavel
vliegensvlug op een boomtak vloog het met een paar slagen verdoofde
omgooide en met kop naar voren in het geheel doorslikte voldaan veren schikte
vleugels over kruin wreef als staalblauwe schicht weer verdween in het licht ademloos
in de schaduw keek ik vol verwondering naar dit wonderlijke ogenblik en was sprakeloos

Erika Visser, april 2023