Erika Visser

wetterlân
omsletten troch
útstrekkende reid yn
slûers fan moarnsdauwe
dizige dize oer stil dreamerich
wetteroerflak mei flústeringen en
it lilje fan in lytse reidsjonger in it ivich
rûzjend reid stadich kleurje opkommende
sinnestrielen it reidwâld yn read en goud mei
glinstering op pearelmoer wetter geheimsinnich ritsel
efkes letter fan swarte markoeten stil op ien poat in wite
reager tusken it ranke reid en lâns de wetterkant giele lissen
poarperen kattesturten en blauwe ferjit-my-net yn griene greiden
âlje swarbûnte kij en achter de beammen yn de fierte in tsjerketuorke
gesang heech yn de loft fan in ljurk fan út de djipte inien in frjemde siddering oft
wetter sliepdronken útrekt is op skommeljend boatsje kofje mei koeke in lichte deining
mear en mear stekt de wien op golfsjes tsjillen troch inoar en in it sleatsje dûke wite seilen op
mei it lûd fan opspattend wetter en skûm foar de boech lavearje moarns ierebetiid boaten fleurich
troch smelle sleatten oan wjerssiden wiid wiuwend reidlân is de moaiste oantinken oan myn fryske wetterlân

waterland
omsloten door
uitgestrekte rietkragen
in sluiers van morgendauw
wazige nevels over stil dromerig
wateroppervlak met fluisteringen van
eeuwig ruisend riet kweelt een kleine karekiet
stralen van de opkomende zon kleuren het rietwoud
in rood en goud en glinsteringen op het parelmoer water
geheimzinnig geritsel even later van zwarte meerkoeten staat
stil op één poot een witte reiger in het water tussen het ranke riet
gele lissen purperen kattenstaarten en blauwe vergeet-mij-niet in groene
weiden loeien zwartbonte koeien achter bomen in de verte een kerktorentje en
gezang hoog in de lucht van een leeuwerik van uit de diepte een vreemde siddering
alsof het water zich slaapdronken uitrekt is op het schommelend bootje koffie met koek
een lichte deining meer en meer steekt de wind op golfjes wielen door elkaar en in het slootje duiken
witte zeilen op geluid van opspattend water en schuim voor de boeg laveren s morgens vroeg opgewekt
boten door smalle sloten aan weerszijden wuivend rietland is een dierbare herinnering aan mijn friese waterland

Erika Visser, november 2023

ûnmiskenber
tolve en in heal jier
deventer dichters kafee
yn de sànde himel fergees
entree sjitgebed mei steile trep
omheech fansels yn it himelferwulft
wêr in devoat ûntfangstkomitee besteand
út in erudyt trijemanskip dichters opwachtet
en elts himelsk manifest grûnich kin wurde test
alsa dichterlike toarst lest strielet hjoed in koperen
glâns ferline út en takomst yn mei poëzy par eksellence

onmiskenbaar
twaalfeneenhalf jaar
deventer dichters café
in de 7e hemel gratis entree
schietgebed steile trap omhoog
en vanzelf in het hemelgewelf waar
een devoot ontvangstcomité bestaand uit
een erudiet driemanschap dichters opwacht
en elk hemels manifest grondig kan worden getest
alzo dichterlijke dorst gelest straalt heden een koperen
glans het verleden uit de toekomst in met poëzie par excellence

Erika Visser, oktober 2023

ritueel
in besykjen
om sin oan it
libben te jaan in
gebrûk of seremoanje
skaaimerke troch foarm
en symbolyk kreëarret gefoel
fan stabiliteit en saamhorichheid
jout hâldfêst betsjutting oan winsken
en dreamen oan leafde en gemis aon eat
dat der net is wurden oan emoasjes om fertriet
te dragen antwurden op fragen djippere ferbintenis
foar krêft en treast fanút godstsjinst en religy it fersêft
kwetsoeren mar hat ek twingende struktueren ynherint oan
kultueren in ynwijing of inisjaasje en sosjalisaasje de oergong nei
oare libbensfazen doop trouwe en rouwe by útfeart in rite de passaazje

ritueel
een poging
om zin te geven
aan het leven een
gebruik of ceremonie
gekenmerkt door vorm en
symboliek creëert gevoel van
stabiliteit en saamhorigheid geeft
houvast en betekenis aan wensen en
dromen aan liefde en gemis aan iets dat
er niet is woorden aan emoties om verdriet
te dragen en antwoorden op vragen een diepere
verbintenis voor kracht en troost vanuit godsdienst
en religie verzacht kwetsuren maar kent ook dwingende
structuren inherent aan culturen een inwijding of initiatie met
socialisatie gepaard of de overgang naar een andere levensfase
rond doop ontgroening trouwen rouwen bij uitvaart een rite de passage

Erika Visser, september 2023

djipminsklik
ferlangje kleure
troch hunkering nei
sjoen en heard wurden
yn libben en keunst sykjen en
freze nei wurdearring en erkenning
oarsprong yn bernetiid – sjoch mem sjoch
de opwining fan it sjen en besjoen wurde tsjûge
en ûnderdiel fan hanneling tagelyk en it alderdjipst
erfaringen troch libjen en sêftmoedich duding leare jaan
oan dat ûnbegryplike skjinne en grouwélige geheim fan libben
by namme neamd en it sjoen witten yn in ûnferskillich universum
úteinlik yn it reine komme mei de ûnbaatsuchtichheid fan desideratum

diepmenselijk
verlangen gekleurd
door de hunkering naar
gezien en gehoord worden
in leven en kunst een zoeken en
vrezen naar waardering en erkenning
en oorsprong in kindertijd – kijk mama kijk
de opwinding van het kijken en bekeken worden
getuige en onderdeel van handeling tegelijk allerdiepst
ervaringen doorleven en zachtmoedig duiding leren geven
aan dat onbegrijpelijke schone en gruwelijke geheim van leven
bij naam genoemd en gezien weten in een onverschillig universum
uiteindelijk in het reine komen met de onbaatzuchtigheid van desideratum

Erika Visser, augustus 2023

1.
iemand
die het altijd
beter weet en de
waarom-vraag durft
te stellen tegenspraak
geeft vreemde invalshoeken
heeft dwars tegen de stroom ingaat
waardoor er chaos en ongemak ontstaat
op de meest onhandige momenten de meest
fundamentele opmerkingen maakt wat ergernis
en conflicten veroorzaakt plompverloren de sociale
harmonie weet te verstoren dwarsverbanden legt onbezonnen
zegt dat het anders moet en anders kan zelfs bruisend van energie
nieuwe initiatieven lanceert is geen eigenzinnige vooringenomen onruststoker
maar een bijzonder buitenbeentje die observeert analyseert concludeert en adviseert

1.
immen
dy ’t it altyd
better wit en de
waarom-fraach te
stellen doart tsjinspraak
jout mei frjemde ynfalshoeken
smiet dwers tsjin de stream yn giet
wêrtroch der gaos en ûngemak ûntstiet
op de meast ûnhandige mominten de meast
fûnemintele opmerkingen makket wat ergernis en
konflikten feroarsaket domdryst de sosjale harmony
wit te fersteuren dwersferbannen leit en ûnbetocht seit
dat it oars moat en oars kin en sels brûzjend fan enerzjy nije
inisjativen lansearret is gjin eigensinnige foarynnommen ûnrêststoker
mar in bysûnder bûtenbonkje dy ʻt observeart analysearret en advisearret

2.
iemand
die anders is
en anders denkt
andere vormen van
samenwerking bedenkt
teruggaat naar de menselijke
maat vastgeroeste structuren weer
in beweging brengt en zonder vrees voor
eigen reputatie tijdelijk moreel kompas uitschakelt
heersende conventies uitdaagt de aanzet tot vernieuwing
geeft toekomstbestendige oplossingen heeft die niet langer zijn
gebouwd op ego en financiële winst maar op vertrouwen van betekenis zijn
oprechte verbinding en gezamenlijke doelen die beter passen bij de tijd noem het
transitie noem het innovatie het is verandering van vastgelopen psychosociale systemen
waar een bijzonder creatief buitenbeentje zonder vragen graag een steentje aan wil bijdragen

2.
immen
dy oars is
en oars tinkt
oare foarmen fan
tegearrewurking betinkt
werom nei de minsklike mjitte
fêstrustke struktueren yn beweging
bringt sûnder frees foar eigen reputaasje
tydlik moreel kompas útskeakelet hearskjende
konvinsjes útdaget wat de oanset ta fernijing jout
en takomstbestindige oplossingen hat dy net mear boud
binne op ego en finansjele winst mar op oprjochte ferbining
fertrouwen fan betsjutting wêze en mienskiplike doelen dy better
passen by de tiid neam it ynnovaasje neam it transysje it is feroaring
fan systemen wêr in bûtenbonkje sûnder fragen een stientsje oan wol bydrage

Erika Visser, juli 2023