12,5 jaar

ûnmiskenber
tolve en in heal jier
deventer dichters kafee
yn de sànde himel fergees
entree sjitgebed mei steile trep
omheech fansels yn it himelferwulft
wêr in devoat ûntfangstkomitee besteand
út in erudyt trijemanskip dichters opwachtet
en elts himelsk manifest grûnich kin wurde test
alsa dichterlike toarst lest strielet hjoed in koperen
glâns ferline út en takomst yn mei poëzy par eksellence

onmiskenbaar
twaalfeneenhalf jaar
deventer dichters café
in de 7e hemel gratis entree
schietgebed steile trap omhoog
en vanzelf in het hemelgewelf waar
een devoot ontvangstcomité bestaand uit
een erudiet driemanschap dichters opwacht
en elk hemels manifest grondig kan worden getest
alzo dichterlijke dorst gelest straalt heden een koperen
glans het verleden uit de toekomst in met poëzie par excellence

Erika Visser, oktober 2023